dinsdag 19 maart 2019

Bedrijventerrein Baskensburg


Er zijn volop ontwikkelingen op Bedrijventerrein Baskensburg. Via deze nieuwsbrief wijzen wij u op het Ontwerp aanvragen Gebruikswijzigingen bedrijventerrein Baskensburg Onderstaand treft u de link aan naar het betreffende document waarop tot 17 april een inspraakreactie ingediend kan worden. 

Op 3 april vindt er een inloopbijeenkomst recontructie Mercuriusweg plaats. Ook hierover meer info in deze nieuwsbrief. 

Terug


donderdag 19 maart 2020

Inspraak Ontwerp-toetsingskader gebruikswijzigingen bedrijventerrein Baskensburg

Ontwerp toetsingskader:
Ter bestrijding en voorkoming van leegstand van het vastgoed op bedrijventerrein Baskensburg is op verzoek van én in samenspraak met de Vlissingse Bedrijvenclub (VBC), een ontwerp kader opgesteld. Hieraan worden initiatieven voor gebruik van bedrijfsgebouwen die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, getoetst. 

Binnen de in dit document geschetste kaders, zal planologische medewerking worden verleend op grond van de 'kruimelgevallenregeling' in het Besluit omgevingsrecht.  

 

Inzage en inspraak: 
Dit ontwerp ligt in de periode7 maart-17 april 2019 ter inzage in het stadhuis in Vlissingen en kunt u ook raadplegen op de website Overheid.nl. In deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen. Dit kan per e-mail naar gemeente@vlissingen.nl

 

Via deze LINK kunt u het gehele document inzien.

 

Aanleiding

Media 2016 is er een leegstandsinventarisatie en enquete uitgevoerd onder de ondernemers op Baskensburg en is een economische marktverkenning naar vraag en aanbod verricht. Doel was de lokale overheid te adviserren in de mogelijkheden bij het bestrijden en voorkomen van leegstand. Op basis hiervan is met een werkgroep van de VBC, bedrijfsmakelaar Begijn en de Gemeente het betreffende ontwerp document ontwikkeld.

 donderdag 19 maart 2020

Inloopbijeenkomst reconstructie Mercuriusweg 3 april 2019

 

Op woensdag 3 april 2019 houdt de gemeente Vlissingen een inloopbijeenkomst over de reconstructie van de Mercuriusweg. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het stadhuis, ingang Stadhuisplein. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u kennis nemen van het opgestelde Definitief Ontwerp. Tevens bent u in de gelegenheid tot het maken van op- en aanmerkingen en het stellen van vragen.

De komende tijd zal het werk besteksgereed worden gemaakt. Daarna vindt aanbesteding en gunning plaats. De bedoeling is direct na de zomervakantie (augustus/september 2019) het werk uit te laten voeren. Naar verwachting heeft de aannemer een week of zes nodig om de klus te klaren. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

 


Lees verder