Over VBC > Beleid & Doelstellingen

Beleid & Doelstellingen

De Vlissingse Bedrijven Club (VBC) is opgericht op 2 december 1999 door vijf Vlissingse ondernemers met als doelstelling de gezamenlijke Vlissingse ondernemersbelangen te behartigen. Die doelstelling geldt nog steeds. Daarnaast is het bevorderen van het onderlinge netwerk tussen de leden een speerpunt van de VBC geworden. Het kennen van elkaars activiteiten en het aangaan van samenwerkingen tussen de leden wordt gestimuleerd om zo het economisch klimaat te bevorderen. Daarnaast onderkent de VBC het belang van cultuur; een belangrijk basisonderdeel voor een gezonde en leefbare omgeving. Cultureel ondernemerschap wordt dan ook gestimuleerd.

Tot de doelgroep van de VBC behoren de bedrijven die gevestigd zijn op de Vlissingse bedrijventerreinen of elders binnen de Gemeente Vlissingen, met uitzondering van detailhandel en horeca. Ook de vrije beroepsbeoefenaren in de zakelijke dienstverlening, gevestigd of kantoorhoudende in de Gemeente Vlissingen zijn van harte welkom als lid.


Middelen die ingezet worden

Deze doelstelling tracht de Vlissingse Bedrijven Club onder meer te bereiken door:

1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de leden onderling en het coördineren van de mening- en besluitvorming ten aanzien van de gemeenschappelijke belangen.

2. Het houden van lezingen en/of discussies over zaken die betrekking hebben op het bedrijfsgebeuren.

3. Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de aangesloten leden en de overheid door op te treden als belangenbehartiger in de overlegsfeer tussen plaatselijke/regionale overheden en het gehele bedrijfsleven.

4. Het aan de orde stellen van maatschappelijke, economische, culturele en sociale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de regio en het informeren van de leden hierover.

5. Het netwerken tussen de leden en het promoten van het onderling zakendoen.

6. Het stimuleren van cultureel ondernemerschap.

7. Alle overige wettige middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor het door de vereniging beoogde doel.

Overlegstructuren

Het bestuur van de Vlissingse Bedrijven Club heeft regelmatig overleg met de Gemeente Vlissingen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.Tevens worden (bestuurs)leden afgevaardigd om hoorzittingen, vergaderingen enzovoorts bij te wonen van instanties waarmee communicatie zinvol is. Hoofddoelstelling van communicatie met alle partijen is het vergroten van de economische leefbaarheid voor de doelgroep van de VBC. Denk hierbij aan overleg met o.a. de binnenstadondernemers, Kamer van Koophandel, MBK, Onderwijs- en opleiding.