vrijdag 23 oktober 2020

Actuele thema's


Het bestuur van de Vlissingse Bedrijven Club gaat regelmatig in gesprek met de Gemeente Vlissingen. Er is veel nieuws en er zijn veel ontwikkelingen waarvan we onze leden graag op de hoogte brengen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de meest actuele thema’s.

Het bestuur van de VBC vertegenwoordigt tijdens deze overleggen alle ondernemers die gevestigd zijn op de stedelijke bedrijventerreinen en/of ondernemers die actief zijn binnen de gemeente. Heb je zelf vragen of zijn er onderwerpen die zich lenen voor dit bestuurlijk overleg tussen VBC-bestuur en Gemeente Vlissingen? Laat het ons weten via info@vlissingsebedrijvenclub.nl  

Terug


vrijdag 23 oktober 2020

Kenniswerf


Voor de herinrichting van het openbaar gebied rondom de onderwijsinstellingen op de Kenniswerf (Edisonweg, Voltaweg, Prins Hendrikweg) is een subsidieaanvraag in voorbereiding. De provincie neemt naar verwachting nog dit jaar een besluit over de subsidieaanvraag. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van deze ontwikkeling via onze communicatiekanalen. Volg ons daarom via LinkedIn en website.vrijdag 23 oktober 2020

Baskensburg


Herinrichting van de Gildeweg is regelmatig onderwerp van gesprek tijdens ons overleg met Gemeente Vlissingen. Zoals het zich nu laat aanzien zal de Gildeweg in 2022 heringericht worden. De voorbereidende werkzaamheden vinden volgend jaar plaats. Pas na de herinrichting van de Gildeweg is dit voor de Hermesweg voorzien.vrijdag 23 oktober 2020

Vrijburg: Claverveld fase 2


Het bouwrijp maken fase 2 Claverveld en de (mogelijke) gevolgen c.q. overlast hiervan voor de ondernemers op dit bedrijventerrein heeft de aandacht van de VBC. Via ons bestuurslid Piet Lampert staan we hierover continue in verbinding met onze leden en de gemeente. Het doel is om knelpunten vroegtijdig te onderkennen en te signaleren en gezamenlijk naar oplossingen te kijken.vrijdag 23 oktober 2020

Souburg/Ritthem


De veelbesproken rotonde aan de Ritthemsestraat zal in de periode april-juli 2021 worden aangelegd. Op 14 september jl. heeft de Provincie Zeeland hiervoor een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de ondernemers op dit bedrijventerrein. Ook hier is de VBC op aangesloten. Mooi om te constateren dat de gewenste aanpassing van de rotonde een feit zal worden (zie tekening) en dat er nadrukkelijk oog bestaat voor de tijdelijke omleidingen tijdens de (voorbereidende) werkzaamheden.vrijdag 23 oktober 2020

Visie Stationsgebied


De VBC is aangesloten op ontwikkeling van de visie op het stationsgebied. Ons bestuurslid Frans van de Velde is hier bij betrokken. De visie is inmiddels gereed en zal binnenkort door het college worden vrijgegeven voor inspraak.vrijdag 23 oktober 2020

Duurzaamheidsscan Baskensburg


De gemeente heeft dit bedrijventerrein gekozen voor het laten uitvoeren van duurzaamheidsscans door het consortium Bureau BUITEN (hoofdaannemer), Tauw en Klimaatroute. Onze voorzitter Chris Crucq is namens de VBC betrokken geweest bij de voorbereidingen voor dit project. Ook over dit project houden wij jullie uiteraard op de hoogte via onze communicatiekanalen. Volg ons daarom via LinkedIn en website.vrijdag 23 oktober 2020

Compensatiepakket Marinierskazerne


De VBC is in gesprek geweest met Bernard Wientjes namens de lokale ondernemers. Zoals wellicht bekend heeft de heer Wientjes op 26 juni 2020 zijn advies uitgebracht (rapport “Wind in de Zeilen”) en aangeboden aan zijn opdrachtgevers. Het is een veelomvattend en samenhangend pakket met een totale waarde van ongeveer € 650 miljoen. De kern van het compensatiepakket vormen de diverse (investerings)projecten die de sociaaleconomische structuur en het vestigingsklimaat in Vlissingen en Zeeland moeten versterken. Zo krijgt Vlissingen op de beoogde Markaz-locatie in het Buitenhavengebied een Law Delta en een kenniscentrum voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit en op de Kenniswerf een hoogwaardig kenniscentrum voor voedsel, water en energie.

Andere onderdelen zijn:

  • Verbetering van de (ov-)bereikbaarheid van Vlissingen en Zeeland richting de Randstad vice versa.
  • Financiële middelen voor (versnelling van) de fysieke ontwikkeling van de Kenniswerf en het stationsgebied.
  • Verduurzaming van haven en industrie.
  • Goederenspoorverbinding van en naar België.
  • Zorginfrastructuur.
  • Arbeidsmarktparticipatie.


vrijdag 23 oktober 2020

Toekomstvisie Vlissingen 2014 en Citymarketing


Ook dit zijn onderwerpen welke actueel zijn en waarop de VBC zal worden aangesloten vanuit Gemeente Vlissingen.